• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • PROF.DR. MURAT TUNCER
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • PROF. DR. MURAT TUNCER
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • PROF. DR. MURAT TUNCER
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • PROF.DR.MURAT TUNCER
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • PROF. DR. MURAT TUNCER
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • PROF. DR. MURAT TUNCER
  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • PROF.DR. MURAT TUNCER
  • PROF. DR. MURAT TUNCER
  • Ne kadar okursan oku, bilgine, yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. Sadi Şirazi
  • En derin denizlerde boğula boğula becerirsin tek bir nefesle yaşamayı. F. Nietzsche

Bilimsel Çalışmalar / Scien. Res.

(!)İLGİLENDİĞİNİZ YAYINA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

For download, please Click on the ARTICLE


Uluslararası hakemli Dergilerde Makale (Article in International Refereed Journals)

Şimşek, M., Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 559- 569.  

Tuncer, M., Dikmen, M. and Akmençe, A.E. (2018). Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(3), 433-446.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). Üniversite öğrencilerinin üstbiliş düşünme beceri algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2), 392-400.

Tuncer, M., Dikmen, M., Tanaş,R., Bahadır, F., Temur, M. ve Uluğ, H. (2018). Doçentlik süreci ve bazı akademik kadrolardaki düzenlemelere yönelik öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 13(11), 1311-1335. 

Tuncer, M. and Bahadır, F. (2018). Relationships between succes orientation, self efficacy on scientific research and metacognitive thinking skills. European Journal of Education Studies, 4(10), 49-64.

Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz-yeterlikleri ve mesleğe yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 66, 310-325.

Temur, M. ve Tuncer, M. (2018). An Assessment on Attitudes of Students, Receiving English Preparatory Education, towards English Course. The Journal of Educational Reflections, 2(1), 1-12.

Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2018). Sınıf öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarı durumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. An Assessment of the Academic Achievement Statuses of Third Grade Students of Teacher Education for Primary School Programme Based on Miscellaneous Variables İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), 481-493.

Dikmen, M. ve Tuncer. M. (2018). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analizi: Son 10 Yılda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. A Meta-analysis of Effects of Computer Assisted Education on Students’ Academic Achievement: A-10-Year Review of Achievement Effect. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(1), 97-121. 

Tuncer, M.
ve Akmençe, A.E. (2018). Yabancı dil ders kaygısının farklı örneklemlerde ve gelişimsel açıdan incelenmesi. The Research of Foreign Language Course Anxiety within Different Sample and in Terms of Evolutionary. International Journal of Language’ Education and Teaching, 6(1), 358-370.

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2018). Lise öğrencilerinin gelecek beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Investigation of future expectations of high school students according to some variables. İnsan Bilimleri Dergisi, 15(1), 541-553.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). Cinsiyetin tekno-pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisinin meta analiz yöntemiyle araştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 85-92.

Uluğ, H. ve Tuncer, M. (2017). Uzaktan İngilizce öğretiminin öğrenenlerin akademik başarısına etkisi (The Effect of Distance English Teaching on Learners’ Academic Achievement). International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(4), 710-723.

Doğan, Y. ve Tuncer, M. (2017). Üst-bilişsel farkındalık, öz-yeterlik algısı ve yabancı dilde akademik başarı arasındaki ilişkiler (Relations among metacognitive awareness self-efficacy and foreign language achievement).  Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,15(30), 51-67. 

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017).  Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Evaluation of the Distance Education Programs according to Student Views that Learned in These Programs). Educational Reflections, 1(2), 27-36.

Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2017). Üst biliş düşünme becerileri ve bilimsel araştırma özyeterliği arasındaki ilişkinin regresyon analizi ve yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi (Examination of the relationship between metacognitive thinking skills and scientific research self-efficacy via regression analysis and structural equation model). İnsan Bilimleri Dergisi, 14(2), 1273-1283.  


Tuncer, M
. ve Bahadır, F. (2016).  Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Açısından Değerlendirilmesi
 (Evaluations of Prospective Teachers According to Their Attitudes towards Teaching Profession and Technopedagogic Content Knowledge Competencies ). Turkish Studies, 11(9), 839-858.
 
Ulusal Hakemli Dergiler

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). İnternet bağımlılığının aile ilişkilerine etkisi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 5(1), 34-52. 


Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Harran Maarif Dergisi, 3(1), 24-38. 

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). Bilgi okuyazarlık özyeterliği inancı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişkiler. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 73-86. 

Tuncer, M. ve Temur, M. (2017). Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dile Yönelik Kaygı ve Başarıları Arasındaki İlişkiler. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 905-912.

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri. KSÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-11.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2017). Akademisyenlerin siber zorbalığa yönelik algıları ve mücadele etme yöntemleri. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 675-686.

Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2004). Meslek Standartları ve Çeşitli Mesleki Sınıflama Sistemleri. TSE Standard Dergisi, Yıl 43, Sayı 514, Sayfa 31–42.

Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2002). Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Türkiye. TSE Standard Dergisi, Yıl 41, Sayı 489, Sayfa 39–46.

Tuncer, M. ve Taşpınar, M. (2010). The effects of project based learning on student success in virtual environments. MJER (Mediterranean Journal of Educational Research), FALL 2010, 3(7).

Tuncer, M. (2009). Proje tabanlı öğrenme ile problem tabanlı öğrenmenin fark ve benzerlikleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 395-409.

Tuncer, M. (2007). Sanal ortamda proje tabanlı öğrenme. E-Journal of New World Sciences Academy, 2(2), 67-79.

Tuncer, M. ve Taşpınar, M. (2007). Sanal eğitim-öğretim ve geleceği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 112–133.

Tuncer, M. (2007). Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim teknolojisinin öğrenen sağlığına etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, 26-31.
 
Uluslar Arası Sempozyum ve Kongreler

Tuncer, M. and Akmençe, A.E. (2018). Validity And Reliability Studies Of High School Version Of English Language Motivation Scale And The Determination Of The Relationship Between The Opinions Towards The Scale And Academic Success In English Course. 6th International Congress on Curriculum and Instruction, 11-13 October, Kars-Turkey.

Dikmen, M. and Tuncer, M. (2018). The investigation ıf learning styles of pedagogical formation students.  6th International Congress on Curriculum and Instruction, 11-13 October, Kars-Turkey.

Tuncer, M. and Dikmen, M. (2018). Do The Learning Styles Of Teacher Candidates Change According To The Countries? An Evaluation In Terms Of Turkey, Ghana And Iraqi Teachers Candidates. 6th International Congress on Curriculum and Instruction, 11-13 October, Kars-Turkey. 

Bahadır, F., Tuncer, M., Akmençe, E, Dikmen, M. ve Şimşek, M. (2018). Ders akademik başarılarının mesleki programı yordama durumunun değerlendirilmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.

Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Üniversite öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenmeye yönelik tutumları üzerinde bir araştırma. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.

Şimşek, M., Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.

Tuncer, M., Akmençe, E., Bahadır, F., Şimşek, M. ve Dikmen, M. (2018). YDS ve YÖKDİL sınavına hazırlananların bu sınava yönelik görüşleri ve çalışma alışkanlıkları. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programlarındaki fen etkinliklerine yönelik öz-yeterlik inançlarının araştırılması. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.

Tuncer, M., Şimşek, M., Dikmen, M., Akmençe, E. ve Bahdır, F. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programlarındaki fen etkinliklerine yönelik öz-yeterlik inançlarının araştırılması. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.

Tuncer, M., Dikmen, M., Şimşek, M., Bahadır, F. ve Akmençe, E. (2018). Öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ve uygulama öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin algılarının karşılaştırılması. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2017). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. XI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2017). İnternet Bağımlılığının Aile İlişkilerine Etkisi. XI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2017). Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. XI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2017). Mobil Öğrenme Tutumunun Öğrenmeye Yönelik Tutuma Etkisi. XI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

Tuncer, M. and Temur, M. (2017). An evaluation on views of students receiving foreign language preparation education in terms of course anxiety. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, May 22-24, Antalya, Turkey. 

Temur, M. and Tuncer, M. (2017). An assessment on attitudes of students towards english course, receiving english preparatory education. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, May 22-24, Antalya, Turkey.
 
Bahadır, F.  ve Tuncer, M. (2017). Öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerileri ve başarı yönelimleri açısından değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Türkiye.

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Türkiye.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2017). Bilgi Okuryazarlık Öz-yeterliğinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Türkiye.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2017). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Türkiye.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2017). Üniversite Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bilim Alanına Göre Üst-Biliş Düşünme Becerileri Yeterliliklerinin İncelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Türkiye.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2017). Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterliği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Üst Biliş Düşünme Becerilerinin Regresyon Analiziyle Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Türkiye.

Şimşek, M. ve Tuncer, M. (2017). 2017 Yılı Hayat Bilgisi Taslak Öğretim Programı İle 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2016). İşbirlikli Öğrenmenin Başarıya Etkisi Bağlamında Çalışma Grubunun Büyüklüğü ile Etki Büyüklüğü Arasındaki İlişkiye Dair Bir Meta Analiz Çalışması. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2016). Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Danışmanlarından Beklentileri: Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları Örneği. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya.

Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2016). Mesleki Eğitim Sorunsalının Meslek Yüksekokulları Bağlamında Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya.

Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Kaygı, Tutum ve Öz-yeterlik Algılarının Araştırılması. 4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6-8 October, Elazığ.  

Tuncer, M., Berkant, H.G. ve Dikmen, M. (2016). İnternete Yönelik Tutum Bağlamında Sosyal Araştırmalardaki Ölçek Bulgularına Örneklem Etkisinin Araştırılması. 4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6-8 October, Elazığ.

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2016). Sosyal Ağlarda Bekleyen Yeni Tehlike: Siber Zorbalık. 4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6-8 October, Elazığ. 
  
Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2016). Bilgisayar Destekli Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. 4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6-8 October, Elazığ.

Tanaş, R. ve Tuncer, M. (2016). Teknik eğitim fakültelerinin teknoloji fakültelerine dönüştürülmesinin akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12-15 Ekim, Çorum.

Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2016). Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları ve Mücadele Etme Yöntemleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim, Muğla.

Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016). Üst Biliş Düşünme Becerileri ve Bilimsel Araştırma Özyeterliği Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim, Muğla.  

Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2016). Cinsiyetin Teknopedagojik Alan Bilgisi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Araştırılması.  Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim, Muğla.
 
Tuncer, M., Berkant, H.G., Bilgin, B. & Tanaş, R. (2015). Evaluation of Vocational High School Students in terms of Metacognition Thinking Skills. The Third International Congress on Curriculum and Instruction, 22-24 October, Adana-TURKEY.

Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2015). The Evaluation on the Transformation of Technical Education Faculties into Faculties of Technology according to the Delphi Technique. The Third International Congress on Curriculum and Instruction, 22-24 October, Adana-TURKEY.

Berkant, H.G., Tuncer, M. & Tanır, H. (2015). Investigation Of Students’ Metacognition and Academic Support Levels in Terms Of Some Variables. The Third International Congress on Curriculum and Instruction, 22-24 October, Adana-TURKEY.

Berkant, H.G., Tuncer, M. ve Tanır, H. (2015). İmam hatip ortaokulunda öğrencisi bulunan velilerin okul tercih nedenlerine yönelik görüşleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilimleri Eğitimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015 Nevşehir.

Tuncer, M. ve Özeren, E. (2015). Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları üzerine bir meta analiz çalışması. 6th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015, Antalya.

Tuncer, M., Berkant, H.G. ve Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. 6th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015, Antalya.

Tuncer, M., Doğan, Y. & Tanaş, R. (2013). Investigation of vocational high-school students’ computer anxiety. 13th International Educational Technology Conference, 13-15 May 2013, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuncer, M., Doğan, Y. & Tanaş, R. (2013). Vocational School Students’ Attitudes Towards Internet. 13th International Educational Technology Conference, 13-15 May 2013, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuncer, M. & Kaysi, F. (2013). Evaluation of the Opinions of Computer Using Academicians in terms of Data Waste. 3nd WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCES - INSODE-2013, 26 - 28 April 2013, Antalya, Turkey.

Tuncer, M. & Özeren, E. (2012). Prospective Teachers’ Evaluations In Terms Of Using Reflective Thinking Skills to Solve Problems. World Conference on Design, Arts & Education, May 1-3 2012, Antalya-TURKEY.

Tuncer, M. & Özeren, E. (2012). The Development of a Self-Efficacy Scale for Scientific Research and an Evaluation of Prospective Teachers’ Views about That Scale. World Conference on Design, Arts & Education, May 1-3 2012, Antalya-TURKEY.

Tuncer, M. & Özeren, E. (2012). Sınıf İçi Fiziksel Değişken Ölçülerinin İlgili Alan Yazınla Korelasyonu (Elazığ İli İlköğretim Okulları Örneği). 3nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, pp. 2001-2008, 26-28 April ANTALYA.

Tuncer, M. & Yılmaz, Ö. (2012). Kıdem Değişkeni Açısından Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. 3nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, pp. 2009-2016, 26-28 April ANTALYA.

Berkant, H.G. & Tuncer, M. (2011).Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Ve Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşleri. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 22-24 Eylül, Elazığ.

Tuncer, M., Berkant, H.G. & Tanaş, R. (2011). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim Eskişehir.

Tuncer, M. & Kaysi F. (2011). Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma. I. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs İstanbul.

Tuncer, M. & Kaysi F. (2011). Teknik Altyapı, Sunulan Hizmet ve Kullanıcı Eğilimleri Bakımından İnternet Kafelerin Değerlendirilmesi (İstanbul ve Elazığ Örneği). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan ANTALYA.

Tuncer, M., Yılmaz, Ö. & Tan, Ç. (2011). İnternetin Bilgi Edinme Kaynağı Olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 22-24 Eylül, Elazığ.

Tuncer, M. & Tanaş, R. (2010). Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Ve Tunceli Üniversiteleri Örneği). IV. International Computer and Instructional Technologies Symposium. September 24-26 2010, Konya / TURKEY.

Berkant, H., G. & Tuncer, M. (2010). Teknoloji Öğretimi Öz-yeterlik İnançlarının ve Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, ANKARA.

Tuncer, M. (2010). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmede Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından Performans Değerlendirmeye İlişkin Düşünceleri (Kahramanmaraş İli Örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, ANKARA.

Tuncer, M. (2009). The effect of presenting the electronic circuits lesson on virtual environment according to the project based learning approach on the views of the students. Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2156-2163. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4-7 February.
Tuncer M. & Kaysi F. (2013). Evaluation of the Opinions of Computer Using Academicians in terms of DataWaste. AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Volume 4, 505-510.

Tuncer, M. & Özeren, E. (2012). Sınıf İçi Fiziksel Değişken Ölçülerinin İlgili Alan Yazınla Korelasyonu (Elazığ İli İlköğretim Okulları Örneği). 3nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, pp. 2001-2008, 26-28 April ANTALYA.

Berkant, H.G. & Tuncer, M. (2011).Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Ve Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşleri. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 22-24 Eylül, Elazığ.

Tuncer, M., Berkant, H.G. & Tanaş, R. (2011). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim Eskişehir.

Tuncer, M. & Kaysi F. (2011). Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma. I. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs İstanbul.

Tuncer, M. & Kaysi F. (2011). Teknik Altyapı, Sunulan Hizmet ve Kullanıcı Eğilimleri Bakımından İnternet Kafelerin Değerlendirilmesi (İstanbul ve Elazığ Örneği). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan ANTALYA.

Tuncer, M., Yılmaz, Ö. & Tan, Ç. (2011). İnternetin Bilgi Edinme Kaynağı Olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 22-24 Eylül, Elazığ.

Berkant, H., G. & Tuncer, M. (2010). Teknoloji Öğretimi Öz-yeterlik İnançlarının ve Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, ANKARA.

Tuncer, M. (2010). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmede Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından Performans Değerlendirmeye İlişkin Düşünceleri (Kahramanmaraş İli Örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, ANKARA.
 
Ulusal Sempozyum ve Kongreler

Tuncer, M. & Berkant, H., G. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010- Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ.

Tuncer, M. (2010). Bilgisayar Eğitiminin Duyuşsal Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Bilgisayara Yönelik Endişe. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010- Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ.

Tuncer, M. ve YILMAZ, Ö. (2012). Eğitim fakültelerine yapılan akademik istihdamın bu fakültelerin geleceği açısından tartışılması. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012- İnönü Üniversitesi, MALATYA.

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2012). Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine dayalı olarak tartışılması. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum. 24-26 Mayıs 2012- Rize Üniversitesi, RİZE.

Tuncer, M. ve Bahadır, F. (2012). İlköğretim II. kademe öğrenci görüşlerine göre başarısızlık nedenleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum. 24-26 Mayıs 2012- Rize Üniversitesi, RİZE.

Tuncer, M. & Tanaş, R. (2010). Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Bakımından Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Karşılaştırılması. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı.16-18 Eylül 2010 KKTC

Tuncer, M. & Berkant, H., G.( 2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Özelliklerine ve Öğrenme Stillerine Göre Değerlendirilmesi. I.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 13-15 Mayıs 2010 - Balıkesir Üniversitesi, BALIKESİR.

Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2004) “Avrupa Birliği’nde Eğitim ve Mesleki Eğitim Yönelimleri”, XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Sayfa 177.

Taşpınar, M. & Tuncer, M. (2002) “Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Etkili Öğretmenlik Davranışları”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, KIBRIS Yıl 41, Sayfa 25–26.
 
Thesis Supervised (Yönetilen Tezler)

Uluğ, H. Uzaktan İngilizce öğretiminin öğrenenlerin akademik başarı, yabancı dile yönelik kaygıları ve erişiye etkisi. F.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı (Yüksel Lisans Tezi), 2017.

Geçim, E., Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. F.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı (Yüksel Lisans Tezi), 2017.

Doğan, Y., Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bilişüstü farkındalıkları, öz-yeterlik algıları, yabancı dile yönelik kaygıları, tutumları ve akademik başarılarının incelenmesi. F.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D. (Doktora Tezi), 2016.

Yüksel, M., Eğitim-istihdam ilişkisi bağlamında yükseköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2015.

Yılmaz, Ö., “Proje Tabanlı Sanal Öğrenme Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2012.

Kaysi, F., “Bilgisayar Kullanma Becerisi İle Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Fırat Ve İstanbul Üniversiteleri Örneği)”,  Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2013.

Özeren, E.,  “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması”, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D. , 2013.

Balcı, K., “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Başarısı, Bilgisayar Öz Yeterlikleri ve Bilgi Okuryazarlığı Öz Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2013.

Bahadır, F., “Bilgisayara Giriş Dersinin Ekran Okuma ve Basılı Materyale Göre Sunulmasının Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığa Etkisi”, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2013.

Tanaş, R., “Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine Dönüştürülmesi Uygulamasının Delphi Tekniğine Göre Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2013.

Özüt, A., “İlköğretim Düzeyindeki Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Öğretmen ve Okul Yöneticisi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D., 2014.
 
Kitap
 • Tuncer, M. (2016). Chapter 12:  Evaluation of the attitude towards teaching profession in terms of gender through the use of meta-analysis method (A case study of Turkey) (In Current Advaces in Education, Eds. Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.   
 
 • Tuncer, M. and Dikmen, M. (2016).  Chapter 23: Assessment of certificate program pedagogical formation education students in terms of their technopedagogic field information competencies and attitudes towards teaching profession. (In Developments in Educational Sciences, Eds. Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.
 
 • Tuncer, M. (2017). Bölüm 12: Program Geliştirme ve Değerlendirme Standartları (Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme- Ed. Behçet Oral, Taha Yazar). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.    
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret9054